Rječnik

Antihreza dogovor kojim hipotekarni vjerovnik osigura pravo na skupljanje plodova koje daje nekretnina ili da će nekretninu nekako drukčije iskorištavati.
Stvarna uporaba znači podatke katastra zemljišta, i to za poljoprivredna zemljišta; šumska zemljišta; unutarnje vode; neplodna zemljišta i izgrađena zemljišta; primjenjuje se klasifikacija s obzirom na pretežnu namjenu uporabe zgrade; obično se stvarna uporaba dijeli na: 1) stambenu, 2) nestambenu i 3) mješovitu uporabu.
Dio zgrade to je prostorija/skupina prostorija koje se može samostalno pravno uređivati.
Dopuštanje pristupa na zemljište i ulaz u zajedničke dijelove zgrade dužni su osigurati vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i zgrada/dijelova zgrada: 1) geodetu, 2) poljoprivrednom ili šumskom stručnjaku, 3) projektantu, službeniku Državne geodetske uprave ili osobi s ovlaštenjem Državne geodetske uprave, geodetskog poduzeća ili projektanta ako je to potrebno za pružanje geodetskih usluga, odnosno obavljanje drugih zadataka koje definiraju propisi i dopustiti im vrše mjerenja i provode promatranje.
Elaborat uređenja međe sadrži: 1) prijedlog međe koja se mora kao definirana evidentirati u katastru zemljišta (predložena međa) i 2) zapisnik razmatranja međe na zahtjev za uvođenje postupka evidentiranja uređene međe; koje je potrebno priložiti zahtjevu za pokretanje postupka.
Etažno vlasništvo nastane na temelju pravnoga posla ili rješenjem suda i upisom u zemljišnu knjigu, ali i sporazumom o podjeli suvlasništva u etažno vlasništvo (sporazum o podjeli) ili jednostranim pravnim poslom.
Evidentiranje međe vrši se koordinatama zemljišno katastarskih točaka.
Evidencija državne granice jest evidencija koju vodi Državna geodetska uprava.
Geodetska izmjera jest prikupljanje mjernih/opisnih podataka o nekretninama mjernim metodama i instrumentima.
Geodetske usluge jesu usluge određene zakonom koje pružaju geodetska društva i Državna geodetska uprava.
Gradnja preko međe nekretnine znači da netko izgradi zgradu koja prelazi na, iznad ili ispod tuđe nekretnine (graditelj); u tom slučaju vlasnik nekretnine ili graditelj može predložiti da sud u vanparničnom postupku odluči o uređenju međusobnih odnosa.
Grafički prikaz međe čestice znači evidenciju katastarskih čestica s brojem katastarske čestice i zemljišta ispod zgrade.
Hipoteka (založno pravo) jest pravo založnog vjerovnika da se zbog neplaćanja osigurane tražbine prilikom njezina dospijeća naplati zajedno s kamatama i troškovima iz vrijednosti založene nekretnine prije svih drugih vjerovnika zalogodavca.
ID oznaka čestice jest oznaka katastarske čestice povezana sa šifrom katastarske općine (k.o.).
Imatelj provodi stvarnu vlast nad stvari za drugoga, čijih se uputa mora pridržavati (nema posjed).
Izostanak stranke vlasnika katastarske čestice s usmene rasprave znači da se u slučaju njegova slaganja s predloženom međom rasprava unatoč tomu može održati, a u slučaju neslaganja s predloženom međom smatra se da se slaže s predloženom međom.
Izravnanje međe jest postupak kada se uređeni dio međe, evidentiran u katastru zemljišta, promijeni na temelju sporazuma vlasnika susjednih katastarskih čestica; uvjet za to je da se površina manje čestice, koja se izravnava, ne promijeni za više od 5 %, ali ne više od 500 m2.
Javno dobro jest stvar koju sukladno njezinoj namjeni pod jednakim uvjetima može koristiti svatko (opće korištenje), pri čemu uvjete za njezino korištenje određuje zakon.
Javne evidencije predstavljaju 1) katastar zemljišta, 2) katastar zgrada, 3) registar nekretnina, 4) evidencija državne granice i 5) registar prostornih jedinica.
Katastar zgrada jest temeljna evidencija podataka o zgradama/dijelovima zgrada.
Komasacija predstavlja spajanje čestica s različitim pravnim stanjem prava vlasništva i podjelu nakon spajanja oblikovanog zemljišnoknjižnog tijela na nove čestice.
Pravo vlasništva znači pravo posjeda, uporabe i korištenja na najopsežniji način i raspolaganja svojom stvari.
Položaj i oblik zgrade određuje se tlocrtom zgrade, visinom zgrade i brojem etaža.
Maksimalna hipoteka može se upisati tako što se odredi najviši iznos do koga za osigurane tražbine jamči nekretnina; njome su osigurane sve kamate i troškovi osiguranih tražbina; u slučaju ustupa tražbine (cesije) osigurane maksimalnom hipotekom, prijenos hipoteke je isključen.
Rasprava o međi namijenjena je vlasnicima susjednih katastarskih čestica da geodetu pokažu/opišu položaj međe u prirodi.
Međa katastarske čestice predstavlja više crta koje su međusobno povezane u zatvoren poligon; krajevi duži su zemljišno katastarske točke; međa razgraničava zemljište katastarske čestice od zemljišta jedne ili više susjednih katastarskih čestica.
Međašni znaci pretpostavlja se da su međašne ograde, pregrade, stabla, jarci i druge stvari koje su namijenjene označavanju međa zajedničko vlasništvo vlasnika susjednih nekretnina.
Nadhipoteka je založno pravo na tražbini za koju se primjenjuju odredbe koje uređuju založno pravo na toj tražbini.
Pogreške volje u međašnim postupcima ne mogu se ostvarivati u žalbi ili upravnom sporu, već samo u parničnom postupku.
Nekretnina je zemljište s pripadajućim komponentama; i prostorno odmjeren dio zemaljske površine zajedno sa svim komponentama.
Nova izmjera jest vrsta postupka uređenja međe na području koje obuhvaća najmanje 10 katastarskih čestica, ili na području većem od 3 ha (područje nove izmjere); izvede ga geodetsko poduzeće koje nakon završenog postupka evidentira uređene međe.
Nove katastarske čestice koje su nastale parcelacijom i njihove međe evidentiraju se u katastru zemljišta, u upravnom postupku koji se pokrene na zahtjev vlasnika katastarske čestice, odnosno drugih koji imaju pravo na parcelaciju.
Rješenje o evidentiranju uređene međe izdaje Državna geodetska uprava; to je rješenje zahtjeva za evidentiranje uređene međe.
Rješenje o evidentiraju parcelacije izdaje Državna geodetska uprava u skraćenom postupku utvrđivanja; to je rješenje zahtjeva za provedbu upravnog postupka evidentiranja parcelacije.
Rješenje o evidentiranju komasacije izdaje Državna geodetska uprava; to je rješenje zahtjeva za postupak evidentiranja komasacije.
Odricanje prava na žalbu jest pismena izjava podnositelja da se odriče prava na žalbu, koju može podnijeti do isteka žalbenog roka; danom te izjave upravno rješenje postaje konačno i pravomoćno.
Ograničenje prava vlasništva znači mogućnost vlasnika da to pravo ograniči bilo pravnim poslom (npr. dogovorom o pravu otkupa ili pravu prvokupa) ili jednostranom izjavom volje (npr. zabrana otuđivanja ili terećenja).
Osnovna jedinica katastra zemljišta jest katastarska čestica.
Osobna služnost (pravo plodouživanja, pravo uporabe, pravo stanovanja) jest pravo imatelja da koristi tuđu nekretninu ili je iskorištava i traje najduže do smrti imatelja; ako je ta služnost zasnovana u korist pravne osobe, vrijeme njezina trajanja ne smije biti duže od 30 godina.
Označivanje katastarskih točaka uređene međe izvrši se u prirodi međašnim oznakama na zahtjev vlasnika katastarskih čestica.
Označavanje uređene međe međašnim oznakama izvrši se samo na zahtjev vlasnika katastarske čestice.
Oznake stambenih jedinica i poslovnih prostorija izvrše se numeriranjem rednim brojem i fizičkom oznakom prije upisa zgrade/dijela zgrade u katastar zgrada.
Katastarska čestica (parcela) jest zemljište unutar jedne katastarske općine koja je u katastru zemljišta evidentirana međom i označena ID oznakom.
Parcelacija može značiti: 1) spajanje parcela [oblikovanje 1 parcele od 2 ili više parcela koje imaju isto pravno stanje s obzirom na vlasnika prava] ili 2) dijeljenje parcele [oblikovanje 2 ili više parcela od jedne parcele].
Podaci katastra zemljišta jesu ID oznake katastarske čestice (parcele); međa, površina, vlasnik,upravitelj, stvarna uporaba; zemljište ispod zgrade i boniteta zemljišta.
Ugovor o međusobnim odnosima etažnih vlasnika etažni vlasnici moraju sklopiti ugovor o međusobnim odnosima, kojim se osobito određuje: 1) troškovi i obveze koje terete etažne vlasnike, 2) način oblikovanja pričuve, 3) eventualna posebna ograničenja pri uporabi pojedinačnih dijelova u etažnom vlasništvu; 4) način uporabe zajedničkih dijelova; 5) namjena uporabe pojedinačnih dijelova u etažnom vlasništvu; 6) način i postupke nastupanja etažnih vlasnika u pravnom prometu; 7) način upravljanja zajedničkim dijelovima; 8) uporaba pojedinačnih dijelova u etažnom vlasništvu u posebne svrhe; 9) osiguranje objekta kao cjeline i 10) ovlaštenja upravitelja; ugovor mora biti sklopljen u pismenom obliku i ima učinak na svakog novog etažnog vlasnika.
Pomoćni upis jest upis u zemljišnu knjigu kojom se: 1) upiše izmjena ID oznake nekretnine, 2) izvedu upisi povezani sa spajanjem ili dijeljenjem nekretnina ili 3) upiše izmjenu podatka s obzirom na vlasnika prava na nekretnini.
Ispravak pogrešno evidentiranih podataka Državne geodetske uprave izvrši se po službenoj dužnosti ili na zahtjev korisnika prava.
Postavljanje, premještanje ili odstranjivanje međaša može obaviti samo geodetska tvrtka koja ima dozvolu za pružanje geodetskih usluga; zatrpavanje ili bilo kakvo oštećivanje međaša je zabranjeno; zabranjeno je i postavljanje, premještanje ili odstranjivanje međaša suprotno zakonu.
Posjed je neposredna faktična vlast nad stvari (neposredan posjed) ili provedba stvarne vlasti preko nekog drugog koji ima neposredan posjed (posredan posjed).
Prava koja se upisuju u zemljišnu knjigu upisuju se stvarna prava na nekretninama, i to 1) prava vlasništva, 2) hipoteke, 3) zemljišni dug, 4) pravo služnosti, 5) pravo stvarnog tereta i 6) pravo građenja; a pod ispunjenim propisanim uvjetima upisuju se i sljedeća obvezna prava na nekretninama, i to: 1) pravo zabrane otuđenja, odnosno opterećenja, 2) pravo zakupa i najma, 3) pravo prvokupa, odnosno otkupa, 4) posebna prava uporabe javnog dobra, 5) druga prava za koja zakon odredi da se upišu u zemljišnu knjigu.
Pravni učinci evidentiranja uređene međe u katastru zemljišta jesu u tome da se u eventualnom kasnijem postupku uređivanja međe i evidentiranja uređene međe može ista odrediti samo preciznije ili se preciznije odrede njezine koordinate.
Predbilježba je knjižni upis kojim se knjižna prava stječu ili prestaju, a koji se upisuje u zemljišnu knjigu i ima učinak pod uvjetom da se predbilježba opravda.
Zabrana uznemiravanja znači da vlasnici moraju zbog susjedstva ili prostorne povezanosti nekretnina svoje pravo vlasništva provoditi na način da se međusobno ne uznemiravaju i da si ne izazivaju štete.
Zabranjene imisije znače da vlasnik nekretnine prilikom njezine uporabe mora odustati od postupaka i otklanjati uzroke koji potječu iz njegove nekretnine i otežavaju uporabu drugih (susjednih) nekretnina preko međe koja je s obzirom na prirodu i namjenu nekretnine i glede na mjesne uvjete uobičajena ili izazivaju znatniju štetu (zabranjena imisija).
Stjecatelj je osoba koja je stekla pravo da se kao vlasnik nekretnine upiše u zemljišnu knjigu, po čijem je zahtjevu već bio pokrenut postupak upisa vlasništva nekretnine u zemljišnu knjigu.
Registar nekretnina jest višenamjenska zbirka podataka o nekretninama u Republici Sloveniji, koja se uspostavlja i vodi radi osiguranja podataka o stvarnom stanju nekretnina u prirodi.
Registar prostornih jedinica sadrži evidenciju o katastarskim općinama, naseljima, lokalnim zajednicama, poštanskim područjima, područjima birališta, ulica i kućnih brojeva.
Samopomoć jest pravo posjednika protiv osobe koja neopravdano ometa/oduzima njegov posjed pod uvjetom da je opasnost neposredna i da je hitna samopomoć nužna te njezin način odgovara okolnostima u kojima postoji opasnost.
Sastavni dijelovi zemljišta jesu zgrade i dijelovi zgrada koji su evidentirani u katastru zgrada.
Rješenje o komasaciji izdaje Državna geodetska uprava u skraćenom postupku utvrđivanja; to je rješenje zahtjeva o pokretanju evidentiranja upravne komasacije.
Suvlasništvo znači da više osoba ima suvlasničko pravo na nepodijeljenoj stvari (suvlasnici) ako je udio svakoga od njih određen razmjerno cjelini (idealni udio); ako suvlasnički dijelovi nisu određeni, pretpostavlja se da su jednaki.
Zajednička (simultana) hipoteka može se zasnovati za osigurane tražbine na teret više nekretnina; u tom slučaju hipotekarni vjerovnik zahtijeva naplatu tražbina prodajom nekretnine svakoga od zalogodavaca, i to bilo kojim redoslijedom.
Zajedničko vlasništvo znači da više osoba na nepodijeljenoj stvari ima zajedničko vlasništvo (zajednički vlasnici) kada njihovi udjeli nisu unaprijed određeni, ali mogu zajedno koristiti stvar i njome raspolagati te solidarno odgovaraju za obveze koje nastaju u vezi sa zajedničkom stvari.
Služnost jest pravo korištenja tuđe stvari ili iskorištavanja prava, odnosno zahtijevati od vlasnika stvari da odustaje od određenih radnji koje bi inače imao pravo provoditi na svojoj stvari (poslužna stvar).
Služnost stanovanja je osobna (neprenosiva) služnost koja daje pravo uporabe tuđeg stana ili njegova dijela za potrebe imatelja služnosti i njegove obitelji tako da se očuva njegovo sućanstvo.
Izmjena međe katastarske čestice može se izvršiti 1) parcelacijom, 2) komasacijom i 3) izravnavanjem međe.
Izmjenu podataka katastra zgrada predstavljaju izmjene 1) broja zgrade/dijela zgrade; 2) položaja, oblika ili površine; 3) stvarne uporabe; 4) broja stana ili poslovnog prostora; 5) spajanje i dijeljenje zgrade/dijela zgrade; 6) upis novog dijela zgrade i 7) brisanje zgrade/dijela zgrade.
Zgrada je objekt u koji čovjek može ući i namijenjen je življenju ili obavljanju djelatnosti te se ne može premjestiti bez štete za njegovu sućutnost.
Pravo građenja jest (neprenosivo) pravo imati u vlasništvu zgradu izgrađenu iznad ili ispod nečije nekretnine koja smije trajati najviše 99 godina.
Stranke u upravnim i drugim postupcima jesu vlasnici nekretnina upisani u zemljišnu knjigu.
Troškovi upravnog postupka jesu troškovi upravnog postupka nastali stranki ili drugom sudioniku tog postupka.
Stručne geodetske podloge jesu podaci 1) daljinske detekcije, 2) topografsko-kartografskog sustava i 3) osnovnog geodetskog sustava.
Stvarni teret jest obaveza vlasnika opterećene nekretnine budućim davanjima ili uslugama.
Stvarna prava su: 1) pravo vlasništva, 2) založno pravo, 3) zemljišni dug, 4) služnost, 5) pravo stvarnog tereta, 6) pravo građenja.
Stvarna služnost jest pravo vlasnika nekretnine (povlasna nekretnina) da se za potrebe te nekretnine na određeni način služi nečijom nekretninom (pozitivna služnost) ili zahtijevati od vlasnika poslužne stvari da propušta određene radnje koje bi inače imao pravo činiti na svojoj nekretnini (negativna služnost); ne obvezuje vlasnika poslužne nekretnine na neke (aktivne) radnje.
Broj etaža određuje se kao redni broj od najniže etaže u zgradi nagore, posebno se kao etaža odredi prizemlje.
Terenski obilazak jest prikupljanje opisnih podataka o nekretnini na temelju obilaska.
Tlocrt objekta jest okomita projekcija vanjskih kontura objekta na horizontalnu ravninu, definiranu točkama u državnom koordinatnom sustavu.
Uporaba međe znači da vlasnik nekretnine smije do polovice širine sa svoje strane koristiti međašnu ogradu, jarak, pregradu i druge stvari koje su namijenjene označavanju međe.
Upravni postupak po službenoj dužnosti može pokrenuti Državna geodetska uprava za sve upravne postupke, osim evidentiranja ugovorne i upravne komasacije.
Upravitelj objekta Ako nekretnina ima više od 2 etažna vlasnika i više od 8 pojedinačnih dijelova, etažni vlasnici moraju odrediti upravitelja.
Uređenje međe znači 1) postupak koji provodi geodetsko poduzeće u upravnom postupku evidentiranja međe u katastru zemljišta (evidentiranje uređene međe) ili 2) sudsko uređenje međe na temelju jačeg prava; ono se pretpostavlja po međi koja je definitivno uređena u katastarskom postupku; ako jače pravo nije dokazano, sud među uredi po posljednjem mirnom posjedu ili podjelom spornog prostora po pravednoj procjeni.
Uređena međa jest međa koja je u katastru zemljišta evidentirana na temelju upravnog akta / sudskog rješenja i ima koordinate katastarskih točaka određene propisanom preciznošću.
Uređena katastarska čestica jest katastarska čestica s definiranom međom i izračunanom površinom.
Uređenje sporne međe – postupak je potreban ako nakon razmatranja međa ostane sporna; Državna geodetska uprava u tom slučaju pozove vlasnike koji se ne slažu s predloženom međom da u roku od 30 dana pokrenu sudski postupak oko uređenja.
Pokretanje postupka evidentiranja uređene međe počinje na zahtjev vlasnika katastarske čestice koji ima status stranke u postupku, iznimno na zahtjev državnog organa, organa lokalne zajednice i drugih subjekata.
Plodouživanje je osobna služnost koja daje pravo služenja nečijom nekretninom tako da se očuva njezino sućanstvo.
Visina zgrade jest razlika između nadmorske visine najviše i najniže točke zgrade.
Uknjižba je knjižni upis kojim se iskazuje stjecanje/prestanak prava koji se upisuje u zemljišnu knjigu.
Upis etažnog vlasništva izvrši se tako što se: 1) upiše zgrada u etažnom vlasništvu i svi njezini pojedinačni dijelovi, 2) kod svakog pojedinačnog dijela zgrade u etažnom vlasništvu upiše se: (a) pravo vlasništva kao njezin osnovni pravni položaj u korist osobe kao imatelja i (b) udio suvlasništva na općim zajedničkim dijelovima zgrade u etažnom vlasništvu, 3) pri svakoj nekretnini koja je opći zajednički dio zgrade u etažnom vlasništvu kao njezin osnovni pravni položaj upiše tu pravnu činjenicu, 4) pri svakoj nekretnini koja je poseban zajednički dio zgrade u etažnom vlasništvu kao njezin osnovni pravni položaj upiše: (a) tu pravnu činjenicu i (b) pravo vlasništva u korist tih pojedinačnih dijelova u etažnom vlasništvu, u etažno vlasništvo svakodobnog etažnog vlasnika na kojem je uključeno.
Upis hipoteke vrši se tako što se upišu podaci o tražbini osiguranoj hipotekom, i to: 1) visina glavnice tražbine i valuta glavnice, 2) ako se glavnica tražbine valorizira valutom, odnosno drugom valorizacijskom klauzulom, navede se i taj podatak, 3) ako od tražbine prije njezina dospijeća idu kamate, navede se i podatak o kamatnoj stopi tih ugovornih kamata i početku obračunavanja tih kamata, 4) dospijeće glavne tražbine: (a) ako je dospijeće određeno rokom, upiše se podatak o posljednjem danu tog roka, (b) ako se glavnica plaća u više obroka, upiše se podatak o posljednjem danu roka dospijeća posljednjeg obroka, (c) ako dospijeće tražbine ovisi o opozivu vjerovnika, upiše se taj podatak.
Upis nekretnine u zemljišnu knjigu izvrši se za 1) zemljišnu katastarsku česticu, 2) zgradu izgrađenu na temelju prava građenja, 3) etažno vlasništvo, 4) pravo građenja
Upis prava vlasništva pojedinačne osobe kao osnovnog pravnog položaja nekretnine izvrši se tako što se osim vrste prava upiše i idealni udio tog osnovnog pravnog položaja nekretnine.
Upis prava građenja izvrši se tako što se: 1) upiše pravo građenja kao nova nekretnina i pri njoj podatak o osobi koja je nositelj prava građenja, i 2) pri osnovnom pravnom položaju katastarske čestice na kojoj se zasnuje pravo građenja upiše se pravo građenja kao izvedeno pravo i uz to ID oznaka prava građenja kao nekretnine; ako je objekt izgrađen na temelju prava građenja, upiše se tako izgrađena zgrada i uz njezin osnovni pravni položaj navede ID oznaka prava građenja kao nekretnine na temelju koje je bila izgrađena.
Upis uređene međe u katastar zemljišta izvrši se na temelju konačnog rješenja Državne geodetske uprave o evidentiranju definirane međe.
Upis zemljišnog duga izvrši se po pravilima za upis maksimalne hipoteke, s tim da se ne upišu podaci o imatelju.
Zahtjev za upis zgrade u katastar zgrada podnese investitor gradnje, vlasnik katastarske čestice – zgrade, imatelj prava građenja, korisnik zgrade/dijela zgrade ili upravitelj zgrade (onaj tko podnese zahtjev za upis zgrade).
Zahtjev za izmjenu podataka katastra zgrada mora podnijeti vlasnik zgrade/dijela zgrade, imatelj prava građenja ili upravitelj zgrade, i to u roku od 30 dana nakon izvršenih izmjena.
Zabilješka je zemljišnoknjižni upis kojim se izvrši upis/brisanje pravnih činjenica za koje zakon određuje da se upisuju u zemljišnu knjigu.
Zbirka podataka jest posljednji upisani popis podataka iz katastra zemljišta, katastra zgrada i registra nekretnina.
Zemljište je zemljišna parcela koja je evidentirana u katastru zemljišta.
Zemljište ispod zgrade jest okomita projekcija presjeka zgrade sa zemljištem na ravninu koja se u katastru zemljišta evidentira koordinatama u državnom koordinatnom sustavu, s površinom zemljišta ispod zgrade i s ID oznakom zgrade; odredi se u postupku koji provodi geodetsko poduzeće i u katastru zemljišta evidentira na temelju elaborata.
Katastar zemljišta jest registar nekretnina, državne granice i prostornih jedinica.
Zemljišna knjiga jest javna knjiga namijenjena upisu i javnoj objavi podataka o pravima na nekretnine i pravnim činjenicama u vezi s nekretninom.
Tabularna izjava jest izričita bezuvjetna izjava onoga čije se pravo prenosi, mijenja, opterećuje ili prestaje da dopušta njezin upis u zemljišnu knjigu.
Zemljišni dug jest pravo zahtijevati naplatu određenog novčanog iznosa iz vrijednosti nekretnine prije drugih vjerovnika s lošijim redoslijedom.