New

Office JAVNO POVABILO ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NEPREMIČNINO POSLOVNI CENTER "DOBRA HIŠA", STEGNE 11A, LJUBLJANA New

Basic data

Code Javno povabilo Dobra hiša
Type Office
Region Central Slovenia
Address Stegne 11a, 1000 Ljubljana
Town Ljubljana
Year of construction 2007
Area 7.580,40 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb
Price Price negotiable


NLB d.d, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo na podlagi generalnega pooblastila z dne 1.7.2019, ki je kot PRILOGA št. 1 sestavni del tega povabila zastopa družba S-REAM d.o.o. Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec prodajalca), v svojem imenu in za svoj račun, vabi zainteresirano javnost, da se udeleži postopka javne prodaje ZAKLJUČENE CELOTE, ki jo predstavlja nepremičnina s komercialno oznako »POSLOVNI CENTER »DOBRA HIŠA v LJUBLJANI, STEGNE 11 A.

Predmet povabila je zaključena celota-nepremičnina, ki jo predstavljajo:

  • posamezni deli v stavbi št. 3362 k.o. 1738 – DRAVLJE, s solastninskimi deleži na skupnih delih in posebnih skupnih delih, skupaj z vgrajenimi sistemi in napravami, ki so v poslovni stavbi številka 1738-3362 (parcela št. 1713/237 k.o. 1738 - DRAVLJE (ID 3302162), ID znak: 1738-1713/237-0 in parcela št. 1713/238 k.o. 1738 - DRAVLJE (ID 4813788), ID znak: 1738-1713/238-0 sta splošni skupni del stavbe št. 3362 k.o. 1738 - DRAVLJE (ID 6058129) v etažni lastnini),

 

  • zemljiške parcele, kot sledi:
  1. parcela št. 1713/329, 1713/330, 1713/332, 1713/333, 1713/334, 1713/335, 1713/336, 1713/337, 1713/338, 1713/339, 1713/340, 1713/341, 1713/342, 1713/343, 1713/345, 1713/346, 1713/347, 1713/348, 1713/349, 1713/350, 1713/351, 1713/352, 1713/353, 1713/354, 1713/356 vse k.o. 1738 - DRAVLJE
  2. idealni solastninski delež do ½, last prodajalca (ID osnovnega položaja: 14904887) na nepremičnini parcela št. 1713/331 k.o. 1738 - DRAVLJE (ID 6053044), pozidano zemljišče, v izmeri 294 m2 ter
  3. idealni solastninski delež do ½, last prodajalca (ID osnovnega položaja: 14904889) na nepremičnini parcela št. 1713/355 k.o. 1738 - DRAVLJE (ID 6053068), pozidano zemljišče, v izmeri 24 m2,

kar skupaj v naravi prestavlja Poslovni center »Dobra hiša« v Ljubljani, na naslovu Stegne 11 A in zemljišča.

Rok za oddajo popolne ponudbe, v zaprti kuverti, priporočeno s povratnico, najkasneje do 27.09.2019 do 24. ure.

Več informacij: Javno povabilo z razpisnimi pogoji

Priloge: 

Ostala dokumentacija:

Obrazci za predstavitev stranke in identifikacijo:

* S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Tomaž Ojo will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Tomaž Ojo

Asset manager +386 1 586 29 06 +386 51 693 233

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property